Jacqueline van der Palm

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Training

Trainingen / Cursussen

Alle cursussen en trainingen  worden op maat gegeven en speciaal ontwikkeld voor medewerkers die werkzaam zijn  binnen de hulpverlening en dienstverlening. Een praktijkgericht  programma, waarin een theoretisch kader kan worden geboden en  casuïstiekbespreking aan de orde komen.

Medewerkers van hulp- en dienstverleningsinstellingen hebben in hun werk in toenemende mate te maken met mensen met complexe psychosociale of psychiatrische problemen.
Gebrek aan voldoende kennis over deze problematiek en daardoor handelingsverlegenheid zorgen er in de praktijk vaak voor dat deze medewerkers allerlei situaties moeilijk in kunnen schatten en onzeker zijn over communicatie en handelen.

Cursus op dit terrein wordt op maat aangepast aan de gestelde vraag. De volgende mogelijkheden worden daarbij geboden:

Basiscursus psychiatrie

In de basiscursus komen minimaal de volgende onderdelen aan bod:
Basiskennis over complexe psychosociale en psychiatrische problemen, waarbij beelden worden besproken als:
• psychotische stoornissen
• stemmingsstoornissen
• persoonlijkheidsstoornissen
• autisme
• angststoornissen
• ADHD
• Suïcidaliteit

Verdiepingsmodules rondom een bepaald thema

Bijvoorbeeld:
• Trauma/ PTSS
• Borderline persoonlijkheidsstoornis en communicatie
• Persoonlijkheidsstoornissen, Stemmingsstoornissen, Psychotische stoornissen
• Seksualiteit, preventie. In gesprek over seksualiteit
• Oplossingsgerichte communicatie/ coachen 

Psychiatrie bij mensen met een verstandelijke handicap 

Dr. A. Došen, psychiater, heeft een ontwikkelingsdynamische benadering ontwikkeld die gekoppeld is aan psychiatrische diagnostiek. Volgens deze theorie is bij mensen met een verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische problemen een verschil in hoogte te zien tussen cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op basis van deze theorie is er een cursus ontwikkeld voor begeleiders die met cliënten werken in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
In deze cursus komen aan de orde:

  • Uitgangspunten van ontwikkelingsdynamische benadering
  • Globale uitleg van psychiatrische beelden
  • Oefenen met een inschattingsinstrument m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Praktische begeleidingsstrategieën, passend bij de ingeschatte sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Aandacht voor samenwerking met gedragsdeskundigen bij het werken met het inschattingsinstrument
  • Eventueel terugkombijeenkomsten om praktisch te oefenen    


Interventie en preventie bij psychisch verzuim

Voor deze training heb ik een probleemanalyse arbeidsbelasting ontwikkeld waarin alle Stress gerelateerde arbeidsklachten en psychische klachten aan de orde komt. Doel van deze training is in een zo vroeg mogelijke stadium signaleren, herkennen en begeleiden. Ook medewerkers die in de eerste instantie somatische klachten als reden aangeven voor hun ziek zijn, zeker vanuit verschillende culturen stressklachten uiten door gezondheidsklachten en - problemen, zoals trauma, depressie, burnout, etc.  Is het herkennen van psychische klachten van belang om de juiste interventie in te zetten, te ondersteunen en af te stemmen met BMW, psycholoog of andere specialisme. Het demedicaliseren en activeren heeft als doel de medewerker te ondersteunen in het proces van herstel en terugkeer naar het werk. Verwerken naast en tijdens het werken vraagt goede afstemming, maatwerk, met medewerker, reïntegratiemanager, verzuimcoördinator, leidinggevende en behandelaar/BMW. 

In deze training komende de volgende onderwerpen aan de orde:
• Arbeidsconflict
• Sociale omstandigheden
• Compassiemoeheid/overspannen
• Burnout
• Aanpassingsstoornis/PTSS
• Angst en paniekstoornis
• Depressie
• Psychisch functioneren

Bedrijfsopvang team

Opvang en begeleiding na een schokkende gebeurtenis. In de zorg, maar ook in het bedrijfsleven krijgen we steeds vaker te maken met schokkende of heftige gebeurtenissen. Adequate opvang is noodzakelijk als u de gevolgen voor medewerkers en organisatie wil beperken. Opvang na een schokkende gebeurtenis is namelijk van invloed op de verwerking ervan. Een bedrijfsopvangteam kan de eerste opvang van een collega doen tot overige dienstdoende partijen, zoals politie, leidinggevende, gespecialiseerde hulp aanwezig is.

In deze training komende de volgende onderwerpen aan de orde:

• Kenmerken van een schokkende gebeurtenis
• Psychische en fysieke reacties na een traumatische of schokkende gebeurtenis
• Secundaire traumatisering
• Richtlijnen en nazorggesprek in 4 fases
• Koppeling naar de praktijk
• Fases van verwerking
• Gespreksvaardigheid
• Advisering qua opzet BOT- team, proces binnen de organisatie en uitvoering

 Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Ruim 15 jaar ervaring in het geven van trainingen binnen welzijnsorganisaties, reïntegratie bureaus, woningbouworganisaties, bedrijven.

 

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info